Home Uncategorized Con rồng trong tiếng anh là gì?

Con rồng trong tiếng anh là gì?

DRAGON : CON RỒNG (ĐƠ-RÉ-GƠN)

– Dịch nghĩa: con rồng
– Từ loại: danh từ
– Số âm tiết: 02 âm
– Phiên âm tiếng Việt: đơ-ré-gơn
– Phiên âm quốc tế: /’drægən/
– Hướng dẫn viết: dr + a + g + o + n
– Ví dụ câu:
The dragon is the king of sky.
Loài rồng là vua của bầu trời.
The dragon doesn’t exist in real life.
Loài rồng không tồn tại trong cuộc sống thật.
Have you ever seen a dragon?
Bạn đã bao giờ nhìn thấy rồng chưa?

web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “http://www.print3dforum.com/member.php/25936-phongkhamsaigonlist”> web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web </ a> web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web < a rel = “nofollow” href = “http://talktoislam.com/user/phongkhamsaigonlist”> web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://band.us/band/87245884”> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web </ a> web web web < a rel = “nofollow” href = “https://www.metooo.io/u/phongkhamsaigonlist”> web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://repo.getmonero.org/cuahangcamerasaigonlist”> web web web web web web web web web web web </ a> web web web < a rel = “nofollow” href = “http://talktoislam.com/user/cuahangcamerasg”> web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a > web web </ a> web web web web web web web web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https: // chillspot1.com / user / dichtiengnhatsaigonli “> web web web web web web web web web web web web web web web web web web web web </ a> web web web web web < / a> web web web web web web web web web web web web web </ a > web web < / a> web web web web </ a> web web web < a rel = “nofollow” href = “https://godotengine.org/qa/user/dichtiengnhatsg”> web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://seedandspark.com/user/dichtiengnhatsaigonlist”> web web web web web web web </ a > web web web web web web web web web web web web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https: //www.teachertube.com / user / channel / dichtiengnhatsaigonlist “> web web < a rel = “nofollow” href = “https://www.thingiverse.com/dichtiengnhatsaigonlist/designs”> web web web web web < a rel = “nofollow” href = “https://dichtiengnhatsg.gumroad.com/”>web