Home Uncategorized Con trâu trong tiếng Anh đọc là gì?

Con trâu trong tiếng Anh đọc là gì?

Nếu bạn đang học tiếng Anh lần đầu tiên, bạn có thể thắc mắc Buffalo được gọi trong tiếng Anh là gì. Trong tiếng Anh, bạn viết con trâu nước và con trâu rừng như thế nào? Có sự khác biệt?

1.     Con trâu trong tiếng Anh đọc là gì?

Con trâu trong tiếng Anh được viết là Buffalo.

  • Phiên âm theo giọng Anh, bạn đọc là /ˈbʌf.ə.ləʊ/
  • Phiên âm theo giọng Mỹ, bạn đọc là /ˈbʌf.ə.loʊ/
Con trâu trong tiếng Anh gọi là Buffalo
Con trâu trong tiếng Anh gọi là Buffalo

Tuy nhiên, khi tương tác bằng tiếng Anh hàng ngày, Buffalo chỉ đơn giản là một từ thông dụng để chỉ con trâu. Nếu muốn nói về phẩm chất của từng loại trâu như trâu rừng, trâu nước, trâu thường, trâu đực, trâu cái, bê con (trâu con), trâu châu Phi, v.v. thì chúng ta cần sử dụng các cụm từ hoàn toàn mới.

Bảng từ vựng các loại trâu trong tiếng Anh

Từ vựng về các loài trâu Từ tiếng Anh Cách đọc
Con trâu Buffalo /ˈbʌf.ə.ləʊ/
Con trâu nước (hà mã) Hippopotamus / hɪp.əˈpɒt.ə.məs/
Trâu rừng Bison /ˈbaɪ.sən/
Trâu rừng Châu Phi Cape buffalo /ˈkāp.ˈbʌf.ə.ləʊ/
Trâu rừng Bắc Mỹ Wisent /ˈvē.zent
Con nghé (hoặc con bê) Scaf /kɑːf/
Con trâu hoang – bò hoang (Các trẻ em người Anh – Mỹ hay dùng) Ox /ɒks/
Những con trâu hoang – bò hoang (Số nhiều) Oxen /ˈäk-​sən/

 

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb