Home Uncategorized Hải cẩu tiếng Anh là gì?

Hải cẩu tiếng Anh là gì?

Từ Phiên âm Nghĩa
Cod /kɒd/ cá tuyết
Dolphin /’dɔlfin/ cá heo
Whale /weil/ cá voi
Sperm whale /’spɜ:m weil/ cá nhà táng
Haddock /’hædək/ cá êfin (thuộc họ cá tuyết)
Herring /’heriη/ cá trích
Jellyfish /’dʒeli¸fiʃ/ sứa
Mackerel /’mækrəl/ cá thu
Octopus /’ɔktəpəs/ bạch tuộc
Squid /skwid/ con mực
Plaice /pleis/ cá bơn sao
Salmon /’sæmən/ cá hồi
Sea lion /si: ‘laiən/ sư tử biển
Seal /si:l/ hải cẩu
Shark /ʃa:k/ cá mập
Stingray
Ray
/stiɳ rei/
/rei/
cá đuối gai
cá đuối thường (nói chung)
Tuna /’tju:nə/ cá ngừ
Walrus /’wɔ:lrəs/ hải tượng (con moóc)
Sea horse /’si:hɔ:s/ cá ngựa
Crab /kræb/ cua
Lobster /’lɔbstə/ tôm hùm
Mussel /mʌsl/ con trai
Oyster /’ɔistə/ con hàu
Prawn /prɔ:n/ tôm càng
Sea urchin /’si:¸ə:tʃin/ nhím biển
Starfish /’sta:¸fiʃ/ sao biển
Holothurian
Sea cucumber
/,hɔlə’θjuəriən/
/’si:,kju:kəmbə/
hải sâm
Sea serpent /si:’sə:pənt/ rắn biển
Coral /’kɔrəl/ san hô
Turtle /tə:tl/ rùa biển
Pomfret /pom frit/ cá chim

https://mba.kpjuc.edu.my/lms-user_profile/4935https://sac.edu/art/Lists/SampleSurvey/DispForm.aspx?ID=10598http://computer.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=9032https://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofEngineering/Departments/ChemicalEngineering/Lists/Alumni%20Survey/DispForm.aspx?ID=3011https://connect.nl.edu/NLU-Strategic-Plan-2011-2016/blog/Lists/Comments/ViewComment.aspx?ID=3463https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/31177727http://centers.ju.edu.jo/centers/Atheer/Lists/Evaluation%20form/DispForm.aspx?ID=1997933https://smkanderson.edu.my/adc/members/chuyennha24h/https://publicportal.chaminade.edu/alumnicelebration/Lists/2017Survey/DispForm.aspx?ID=15710https://www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=7604http://invent.just.edu.jo/Lists/Statistics/DispForm.aspx?ID=167&Source=http%3A%2F%2Finvent%2Ejust%2Eedu%2Ejo%2FLists%2FStatistics%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHashf2342810%2D3af1%2D416c%2Dafe6%2D48e6241dd761%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D140%2DPageFirstRow%253D91&ContentTypeId=0x0100943F9309AD18C14EA2606EE817DC0E45https://mycapitol.captechu.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/CapVets/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=5b1034f3-1464-461a-8ee1-279726d3a95e&p=6http://caf.vass.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=8009https://portal.uaptc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Student_Life/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=9f579484-7392-4556-bb35-9c63f1631b04&p=7http://elearning.ttbd.gov.vn/tabid/118/g/posts/m/100390/Chuyen-Nha-24H.aspx#post100390http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=6583http://community.eseceducation.eu/forums/-/message_boards/message/200370http://sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=9834&Source=http%3A%2F%2Fsonongnghiep%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FGopyDB%2FAllItems%2Easpxhttp://quan2.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopYVBDTHP/DispForm.aspx?ID=3427&Source=http%3A%2F%2Fquan2%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FGopYVBDTHP%2FAllItems%2Easpxhttp://sharkia.gov.eg/services/window/Lists/List/DispForm.aspx?ID=12647http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopy/DispForm.aspx?ID=5570https://hanam.gov.vn/qna/Pages/ChiTietCauHoi.aspx?qid=835&listQnAId=b0dde4b6-bb48-4d6c-8bdb-8a827d2e6cec&all=Falsehttp://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3770http://redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=1070730http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-25945http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=15923https://dpi.longan.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=22791https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?List=6e146e50-e299-46da-a20e-b9e885dace29&ID=2700https://muongang.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=4613http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=721616https://giaibaochipctt.mard.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=4264http://diendanrgep.moet.gov.vn/index.php?members/chuyennha24.34241/http://ttytapag.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2589https://bacgiang.tcvn.gov.vn/?question=chuyennha24hhttps://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/chuyennha24h/https://songoaivu.hatinh.gov.vn/hoi-dap/2073/https://sxd.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=160https://portal.uaptc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Student_Life/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=fc1db2e6-471a-4ff9-b57b-40dd9b0f1f54&p=10https://mainecare.maine.gov/Lists/Quarterly%20Dental%20Provider%20Survey/DispForm.aspx?ID=8856http://ytephunghiep.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2203http://benhvientranvanthoi.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2067http://advance.captus.com/demo/Lists/Team%20Discussion/Flat.aspx?RootFolder=%2Fdemo%2FLists%2FTeam%20Discussion%2FChuy%E1%BB%83n%20Nh%C3%A0%2024h&FolderCTID=0x01200200F4DA0C6E7CC1B8488DEF1C2CA5A038EAhttps://forum.gov.bm/en/profile/chuy-n-nha-24h-24hhttp://www.monofeya.gov.eg/citizens/cases/Lists/List38/DispForm.aspx?ID=15948&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Emonofeya%2Egov%2Eeg%2Fcitizens%2Fcases%2FLists%2FList38%2FAllItems%2Easpx%3FView%3D%7BD6483042%2D4E5E%2D4AC6%2DAE8C%2D22658C2C97F7%7D%26FilterField1%3DLinkTitle%26FilterValue1%3DChuy%25E1%25BB%2583n%2520Nh%25C3%25A0%252024H%26Filter%3D1https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=14916https://dngcustoms.gov.vn/haiquandng/Default.aspx?tabid=dd727ec8-fa1f-436e-9fd4-7677b9e814f2&mid=fe2c2b20-e548-4455-ad69-6d1829c3585f&itemid=6193&page=DetailHQhttps://www.mindef.gov.bn/survey/Lists/PRU%20Survey/DispForm.aspx?ID=4020http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyVBQPPL/DispForm.aspx?ID=595&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Equan11%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FGopyVBQPPL%2FAllItems%2Easpxhttp://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=2355https://sccollege.edu/Library/Lists/Library%20Building%20Survey%20PT%202/DispForm.aspx?ID=155373https://www.ysraarogyasri.ap.gov.in/web/guest/test123/-/message_boards/message/622632https://sac.edu/art/Lists/SampleSurvey/DispForm.aspx?ID=10599http://computer.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=9033https://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofEngineering/Departments/ChemicalEngineering/Lists/Alumni%20Survey/DispForm.aspx?ID=3013https://www.eduvision.edu.pk/counseling/index.php?qa=user&qa_1=top8tphcmhttps://connect.nl.edu/NLU-Strategic-Plan-2011-2016/blog/Lists/Comments/ViewComment.aspx?ID=3467https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/31179552https://publicportal.chaminade.edu/alumnicelebration/Lists/2017Survey/DispForm.aspx?ID=15712https://www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=7606http://invent.just.edu.jo/Lists/Statistics/DispForm.aspx?ID=185&Source=http%3A%2F%2Finvent%2Ejust%2Eedu%2Ejo%2FLists%2FStatistics%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHashf2342810%2D3af1%2D416c%2Dafe6%2D48e6241dd761%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D170%2DPageFirstRow%253D121&ContentTypeId=0x0100943F9309AD18C14EA2606EE817DC0E45https://mycapitol.captechu.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/CapVets/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=5b1034f3-1464-461a-8ee1-279726d3a95e&p=6http://caf.vass.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=8012https://portal.uaptc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Student_Life/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=9f579484-7392-4556-bb35-9c63f1631b04&p=7http://elearning.ttbd.gov.vn/tabid/118/g/posts/m/100616/Gioi-thieu-ve-Top8tphcm.aspx#post100616http://charma.uprm.edu/twiki/bin/view/Main/TopTphcmhttp://community.eseceducation.eu/forums/-/message_boards/message/200418http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=6586http://sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=9843&Source=http%3A%2F%2Fsonongnghiep%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FGopyDB%2FAllItems%2Easpxhttp://quan2.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopYVBDTHP/DispForm.aspx?ID=3437&Source=http%3A%2F%2Fquan2%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FGopYVBDTHP%2FAllItems%2Easpxhttp://sharkia.gov.eg/services/window/Lists/List/DispForm.aspx?ID=12653http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopy/DispForm.aspx?ID=5574https://hanam.gov.vn/qna/Pages/ChiTietCauHoi.aspx?qid=836&listQnAId=b0dde4b6-bb48-4d6c-8bdb-8a827d2e6cec&all=Falsehttp://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3776http://redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=1071088http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-25955https://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=15928https://dpi.longan.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=22794https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?List=6e146e50-e299-46da-a20e-b9e885dace29&ID=2699https://muongang.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=4614http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=722059https://giaibaochipctt.mard.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=4267http://ttytapag.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2595https://bacgiang.tcvn.gov.vn/?question=gioi-thieu-top8tphcmhttps://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/top8tphcm/https://songoaivu.hatinh.gov.vn/hoi-dap/2074/https://sxd.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=161https://portal.uaptc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Student_Life/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=fc1db2e6-471a-4ff9-b57b-40dd9b0f1f54&p=10https://mainecare.maine.gov/Lists/Quarterly%20Dental%20Provider%20Survey/DispForm.aspx?ID=8858http://ytephunghiep.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2209http://benhvientranvanthoi.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2072http://advance.captus.com/demo/Lists/Team%20Discussion/Flat.aspx?RootFolder=%2Fdemo%2FLists%2FTeam%20Discussion%2FTop8TPHCM&FolderCTID=0x01200200F4DA0C6E7CC1B8488DEF1C2CA5A038EAhttps://forum.gov.bm/en/profile/top8-tphcmhttp://www.monofeya.gov.eg/citizens/cases/Lists/List38/DispForm.aspx?ID=15974&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Emonofeya%2Egov%2Eeg%2Fcitizens%2Fcases%2FLists%2FList38%2FAllItems%2Easpx%3FView%3D%7BD6483042%2D4E5E%2D4AC6%2DAE8C%2D22658C2C97F7%7D%26FilterField1%3DLinkTitle%26FilterValue1%3DTop8TPHCM%26Filter%3D1https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=14956https://dngcustoms.gov.vn/haiquandng/Default.aspx?tabid=dd727ec8-fa1f-436e-9fd4-7677b9e814f2&mid=fe2c2b20-e548-4455-ad69-6d1829c3585f&itemid=6201&page=DetailHQhttps://www.mindef.gov.bn/survey/Lists/PRU%20Survey/DispForm.aspx?ID=4030http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyVBQPPL/DispForm.aspx?ID=598&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Equan11%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FGopyVBQPPL%2FAllItems%2Easpxhttp://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=2358https://sccollege.edu/Library/Lists/Library%20Building%20Survey%20PT%202/DispForm.aspx?ID=155376https://mba.kpjuc.edu.my/lms-user_profile/4917https://sac.edu/art/Lists/SampleSurvey/DispForm.aspx?ID=10579http://computer.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=8999https://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofEngineering/Departments/ChemicalEngineering/Lists/Alumni%20Survey/DispForm.aspx?ID=2997https://www.eduvision.edu.pk/counseling/index.php?qa=user&qa_1=congtyvesinh24hzhttps://connect.nl.edu/NLU-Strategic-Plan-2011-2016/blog/Lists/Comments/ViewComment.aspx?ID=3438https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/31161205http://centers.ju.edu.jo/centers/Atheer/Lists/Evaluation%20form/DispForm.aspx?ID=1992811https://smkanderson.edu.my/adc/members/congtyvesinh24h/https://publicportal.chaminade.edu/alumnicelebration/Lists/2017Survey/DispForm.aspx?ID=15686https://www.mitmoradabad.edu.in/elearning/profile/congtyvesinh24h/https://www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=7587https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Congtyvesinh24hhttp://www.lassencollege.edu/support-lcc/Lists/Alumni%20Registration%20List/AllItems.aspx?View={627A39DA-723A-41F8-99B6-682F05BA2A6B}&FilterField1=First%5Fx0020%5FName&FilterValue1=top10thuducz&FilterField2=First%5Fx0020%5FName&FilterValue2=dena&FilterField3=First%5Fx0020%5FName&FilterValue3=D%E1%BB%8Bch%20V%E1%BB%A5%20Chuy%E1%BB%83n%20Nh%C3%A0&FilterField4=First%5Fx0020%5FName&FilterValue4=Chuy%E1%BB%83n%20V%C4%83n%20Ph%C3%B2ng&FilterField5=First%5fx0020%5fName&FilterValue5=C%C3%94NG%20TY#InplviewHash627a39da-723a-41f8-99b6-682f05ba2a6b=SortField%3DLast_x0020_Name-SortDir%3DAsc-FilterField1%3DFirst%255Fx0020%255FName-FilterValue1%3DC%25C3%2594NG%2520TY-FilterField2%3DFirst%255fx0020%255fName-FilterValue2%3DC%25C3%2594NG%2520TY-FilterField3%3DLast%255Fx0020%255FName-FilterValue3%3DV%25E1%25BB%2587%2520Sinh%252024Hhttp://invent.just.edu.jo/Lists/Statistics/DispForm.aspx?ID=163&Source=http%3A%2F%2Finvent%2Ejust%2Eedu%2Ejo%2FLists%2FStatistics%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHashf2342810%2D3af1%2D416c%2Dafe6%2D48e6241dd761%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D140%2DPageFirstRow%253D91&ContentTypeId=0x0100943F9309AD18C14EA2606EE817DC0E45https://mycapitol.captechu.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/CapVets/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=5b1034f3-1464-461a-8ee1-279726d3a95e&p=6https://portal.uaptc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Student_Life/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=9f579484-7392-4556-bb35-9c63f1631b04&p=7http://caf.vass.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=7997http://elearning.ttbd.gov.vn/tabid/118/g/posts/m/97854/Cong-ty-Ve-Sinh-24H.aspx#post97854http://charma.uprm.edu/twiki/bin/view/Main/CongTyVSInh24Hhttp://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=6563http://community.eseceducation.eu/forums/-/message_boards/message/199599http://quan2.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopYVBDTHP/DispForm.aspx?ID=3394&Source=http%3A%2F%2Fquan2%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FGopYVBDTHP%2FAllItems%2Easpxhttp://sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=9800&Source=http%3A%2F%2Fsonongnghiep%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FGopyDB%2FAllItems%2Easpxhttp://sharkia.gov.eg/services/window/Lists/List/DispForm.aspx?ID=12624http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopy/DispForm.aspx?ID=5532http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3742http://redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=1066279http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-25898http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=15872https://dpi.longan.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=22781https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?List=6e146e50-e299-46da-a20e-b9e885dace29&ID=3200https://muongang.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=4597http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=717317&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ealexandria%2Egov%2Eeg%2FLists%2Fcomp%5Fnew%2FAllItems%2Easpxhttps://giaibaochipctt.mard.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=4240http://diendanrgep.moet.gov.vn/index.php?members/congtyvesinh24h.34189/https://hanam.gov.vn/qna/Pages/ChiTietCauHoi.aspx?qid=826&listQnAId=b0dde4b6-bb48-4d6c-8bdb-8a827d2e6cec&all=Falsehttps://bacgiang.tcvn.gov.vn/?question=cong-ty-ve-sinh-24hhttps://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/congtyvesinh24h/https://songoaivu.hatinh.gov.vn/hoi-dap/2070/https://sxd.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=153https://portal.uaptc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Student_Life/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=fc1db2e6-471a-4ff9-b57b-40dd9b0f1f54&p=10https://mainecare.maine.gov/Lists/Quarterly%20Dental%20Provider%20Survey/DispForm.aspx?ID=8841http://ytephunghiep.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2181http://benhvientranvanthoi.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2045http://ttytapag.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2561http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3747http://advance.captus.com/demo/Lists/Team%20Discussion/Flat.aspx?RootFolder=%2Fdemo%2FLists%2FTeam%20Discussion%2FC%C3%B4ng%20ty%20V%E1%BB%87%20Sinh%2024H&FolderCTID=0x01200200F4DA0C6E7CC1B8488DEF1C2CA5A038EAhttps://forum.gov.bm/en/profile/cong-ty-v-sinh-24hhttp://www.monofeya.gov.eg/citizens/cases/Lists/List38/DispForm.aspx?ID=15621&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Emonofeya%2Egov%2Eeg%2Fcitizens%2Fcases%2FLists%2FList38%2FAllItems%2Easpx%3FView%3D%7BD6483042%2D4E5E%2D4AC6%2DAE8C%2D22658C2C97F7%7D%26FilterField1%3DLinkTitle%26FilterValue1%3DC%25C3%25B4ng%2520ty%2520V%25E1%25BB%2587%2520%2520Sinh%252024H%26Filter%3D1https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=14813https://dngcustoms.gov.vn/haiquandng/Default.aspx?tabid=dd727ec8-fa1f-436e-9fd4-7677b9e814f2&mid=fe2c2b20-e548-4455-ad69-6d1829c3585f&itemid=6171&page=DetailHQhttps://www.mindef.gov.bn/survey/Lists/PRU%20Survey/DispForm.aspx?ID=3800http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyVBQPPL/DispForm.aspx?ID=584&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Equan11%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FGopyVBQPPL%2FAllItems%2Easpxhttp://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=2343https://sccollege.edu/Library/Lists/Library%20Building%20Survey%20PT%202/DispForm.aspx?ID=155367https://mba.kpjuc.edu.my/lms-user_profile/4908https://plus.edu.vn/members/vanphongchuyennha24h.33212/https://sac.edu/art/Lists/SampleSurvey/DispForm.aspx?ID=10567http://computer.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=8987https://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofEngineering/Departments/ChemicalEngineering/Lists/Alumni%20Survey/DispForm.aspx?ID=2992https://www.eduvision.edu.pk/counseling/index.php?qa=user&qa_1=vanphongchuyennha24hhttps://connect.nl.edu/NLU-Strategic-Plan-2011-2016/blog/Lists/Comments/ViewComment.aspx?ID=3426https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/31160207http://centers.ju.edu.jo/centers/Atheer/Lists/Evaluation%20form/DispForm.aspx?ID=1991768https://smkanderson.edu.my/adc/members/chuyenvanphongchuyennha24h/https://publicportal.chaminade.edu/alumnicelebration/Lists/2017Survey/DispForm.aspx?ID=15677https://www.mitmoradabad.edu.in/elearning/profile/chuyenvanphongchuyennha24h/https://www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=7577https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Chuyenvanphongchuyennha24hhttp://www.lassencollege.edu/support-lcc/Lists/Alumni%20Registration%20List/AllItems.aspx?View={627A39DA-723A-41F8-99B6-682F05BA2A6B}&FilterField1=First%5Fx0020%5FName&FilterValue1=top10thuducz&FilterField2=First%5Fx0020%5FName&FilterValue2=dena&FilterField3=First%5Fx0020%5FName&FilterValue3=D%E1%BB%8Bch%20V%E1%BB%A5%20Chuy%E1%BB%83n%20Nh%C3%A0&FilterField4=First%5fx0020%5fName&FilterValue4=Chuy%E1%BB%83n%20V%C4%83n%20Ph%C3%B2nghttp://invent.just.edu.jo/Lists/Statistics/DispForm.aspx?ID=137&Source=http%3A%2F%2Finvent%2Ejust%2Eedu%2Ejo%2FLists%2FStatistics%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHashf2342810%2D3af1%2D416c%2Dafe6%2D48e6241dd761%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D109%2DPageFirstRow%253D61&ContentTypeId=0x0100943F9309AD18C14EA2606EE817DC0E45https://mycapitol.captechu.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/CapVets/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=5b1034f3-1464-461a-8ee1-279726d3a95e&p=6https://portal.uaptc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Student_Life/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=7df28135-5c16-4e79-9f70-88f658b12ea8&p=6http://caf.vass.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=7986http://elearning.ttbd.gov.vn/tabid/118/g/posts/m/97357/Chuyen-Van-Phong—Chuyen-Nha-24H.aspx#post97357http://charma.uprm.edu/twiki/bin/view/Main/ChuyenvanphongChuyennha24hhttp://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=6553http://community.eseceducation.eu/forums/-/message_boards/message/199166http://quan2.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopYVBDTHP/DispForm.aspx?ID=3384&Source=http%3A%2F%2Fquan2%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FGopYVBDTHP%2FAllItems%2Easpxhttp://sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=9784&Source=http%3A%2F%2Fsonongnghiep%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FGopyDB%2FAllItems%2Easpxhttp://sharkia.gov.eg/services/window/Lists/List/DispForm.aspx?ID=12617http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopy/DispForm.aspx?ID=5522http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3722http://redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=1065677http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-25878http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=15860https://dpi.longan.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=22768https://dulich.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=6337https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?List=6e146e50-e299-46da-a20e-b9e885dace29&ID=3500https://muongang.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=4586http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=716726https://giaibaochipctt.mard.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=4229http://diendanrgep.moet.gov.vn/index.php?members/vanphongchuyennha24h.34183/https://hanam.gov.vn/qna/Pages/ChiTietCauHoi.aspx?qid=824&listQnAId=b0dde4b6-bb48-4d6c-8bdb-8a827d2e6cec&all=Falsehttps://bacgiang.tcvn.gov.vn/?question=chuyen-nha-24hhttps://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/chuyenvanphongchuyennha24h/https://songoaivu.hatinh.gov.vn/hoi-dap/2068/https://sxd.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=151https://portal.uaptc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Student_Life/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=fc1db2e6-471a-4ff9-b57b-40dd9b0f1f54&p=10https://mainecare.maine.gov/Lists/Quarterly%20Dental%20Provider%20Survey/DispForm.aspx?ID=8836http://ytephunghiep.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2166http://benhvientranvanthoi.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2035http://ttytapag.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2545http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3729http://advance.captus.com/demo/Lists/Team%20Discussion/Flat.aspx?RootFolder=%2Fdemo%2FLists%2FTeam%20Discussion%2FChuy%E1%BB%83n%20V%C4%83n%20Ph%C3%B2ng%20Chuy%E1%BB%83n%20Nh%C3%A0%2024H&FolderCTID=0x01200200F4DA0C6E7CC1B8488DEF1C2CA5A038EAhttps://forum.gov.bm/en/profile/chuy-n-van-phong-chuy-n-nha-24hhttp://www.monofeya.gov.eg/citizens/cases/Lists/List38/DispForm.aspx?ID=15578&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Emonofeya%2Egov%2Eeg%2Fcitizens%2Fcases%2FLists%2FList38%2FAllItems%2Easpx%3FView%3D%7BD6483042%2D4E5E%2D4AC6%2DAE8C%2D22658C2C97F7%7D%26FilterField1%3DLinkTitle%26FilterValue1%3DChuy%25E1%25BB%2583n%2520V%25C4%2583n%2520Ph%25C3%25B2ng%2520Chuy%25E1%25BB%2583n%2520Nh%25C3%25A0%252024H%26Filter%3D1https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=14735https://dngcustoms.gov.vn/haiquandng/Default.aspx?tabid=dd727ec8-fa1f-436e-9fd4-7677b9e814f2&mid=fe2c2b20-e548-4455-ad69-6d1829c3585f&itemid=6163&page=DetailHQhttps://www.mindef.gov.bn/survey/Lists/PRU%20Survey/DispForm.aspx?ID=4310https://www.saludcapital.gov.co/Lists/contactenos_linea106/DispForm.aspx?ID=11856http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyVBQPPL/DispForm.aspx?ID=578&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Equan11%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FGopyVBQPPL%2FAllItems%2Easpxhttp://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=2340https://sccollege.edu/Library/Lists/Library%20Building%20Survey%20PT%202/DispForm.aspx?ID=155359https://mba.kpjuc.edu.my/lms-user_profile/4907https://plus.edu.vn/members/dichvuchuyennhatrongoi.33206/https://sac.edu/art/Lists/SampleSurvey/DispForm.aspx?ID=10563http://computer.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=8981https://www.aeche.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=24926http://research.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=24926https://www.just.edu.jo/FacultiesandDepartments/FacultyofEngineering/Departments/ChemicalEngineering/Lists/Alumni%20Survey/DispForm.aspx?ID=2988http://www.equam.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=24926https://www.eduvision.edu.pk/counseling/index.php?qa=user&qa_1=vietmovinghttps://connect.nl.edu/NLU-Strategic-Plan-2011-2016/blog/Lists/Comments/ViewComment.aspx?ID=3424https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/tutoring/-/message_boards/message/31158040http://centers.ju.edu.jo/centers/Atheer/Lists/Evaluation%20form/DispForm.aspx?ID=1991029https://smkanderson.edu.my/adc/members/dichvuchuyennhatrongoi/https://publicportal.chaminade.edu/alumnicelebration/Lists/2017Survey/DispForm.aspx?ID=15674https://www.mitmoradabad.edu.in/elearning/profile/dichvuchuyennhatrongoi/https://www.business.unsw.edu.au/forms-site/surveys/Lists/SMY%20Profile%20Information%20January%202016%20Intake/DispForm.aspx?ID=7573https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Dichvuchuyennhatrongoihttp://www.lassencollege.edu/support-lcc/Lists/Alumni%20Registration%20List/AllItems.aspx?View={627A39DA-723A-41F8-99B6-682F05BA2A6B}&FilterField1=First%5Fx0020%5FName&FilterValue1=top10thuducz&FilterField2=First%5Fx0020%5FName&FilterValue2=dena&FilterField3=First%5fx0020%5fName&FilterValue3=D%E1%BB%8Bch%20V%E1%BB%A5%20Chuy%E1%BB%83n%20Nh%C3%A0https://muree.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=24926http://www.eqtel.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=24926http://invent.just.edu.jo/Lists/Statistics/DispForm.aspx?ID=124&Source=http%3A%2F%2Finvent%2Ejust%2Eedu%2Ejo%2FLists%2FStatistics%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHashf2342810%2D3af1%2D416c%2Dafe6%2D48e6241dd761%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FID%253D109%2DPageFirstRow%253D61&ContentTypeId=0x0100943F9309AD18C14EA2606EE817DC0E45https://mycapitol.captechu.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/CapVets/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=5b1034f3-1464-461a-8ee1-279726d3a95e&p=6https://portal.uaptc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Student_Life/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=cac1eff3-1732-4343-b79e-12eac3a692be&p=3http://caf.vass.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=7978http://elearning.ttbd.gov.vn/tabid/118/g/posts/m/96941/Cong-ty-Dich-vu-Chuyen-Nha-Tron-Goi-Viet-Moving.aspx#post96941http://community.eseceducation.eu/forums/-/message_boards/message/198977http://charma.uprm.edu/twiki/bin/view/Main/DchVChuynNhaGoihttp://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=6533http://quan2.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopYVBDTHP/DispForm.aspx?ID=3377&Source=http%3A%2F%2Fquan2%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FGopYVBDTHP%2FAllItems%2Easpxhttp://sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=9772&Source=http%3A%2F%2Fsonongnghiep%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FGopyDB%2FAllItems%2Easpxhttp://sharkia.gov.eg/services/window/Lists/List/DispForm.aspx?ID=12608http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopy/DispForm.aspx?ID=5504http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3707http://redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=1064607http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-25833http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=15834https://dpi.longan.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=22758https://dulich.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=6315https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?List=6e146e50-e299-46da-a20e-b9e885dace29&ID=4000https://muongang.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=4571http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=715671https://giaibaochipctt.mard.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=4221http://diendanrgep.moet.gov.vn/index.php?members/dichvuchuyennhatrongoi.34158/https://hanam.gov.vn/qna/Pages/ChiTietCauHoi.aspx?qid=822&listQnAId=b0dde4b6-bb48-4d6c-8bdb-8a827d2e6cec&all=Falsehttps://bacgiang.tcvn.gov.vn/?question=viet-movinghttps://sxd.bentre.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=149https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/dichvuchuyennhatrongoi/https://songoaivu.hatinh.gov.vn/hoi-dap/2066/https://portal.uaptc.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/Student_Life/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=fc1db2e6-471a-4ff9-b57b-40dd9b0f1f54&p=10https://mainecare.maine.gov/Lists/Quarterly%20Dental%20Provider%20Survey/DispForm.aspx?ID=8829http://ytephunghiep.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2154http://benhvientranvanthoi.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2031http://ttytapag.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2538http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3710http://advance.captus.com/demo/Lists/Team%20Discussion/Flat.aspx?RootFolder=%2Fdemo%2FLists%2FTeam%20Discussion%2FBi%E1%BB%87t%20th%E1%BB%B1%20Novaworld%20H%E1%BB%93%20Tr%C3%A0m%20%2D%20T%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20gi%C3%A1%20b%C3%A1n%202021%20%20Ph%C3%A2n%20t%C3%ADch%20c%C3%A1c%20khu%20%20Nh%C3%A0%20Today&FolderCTID=0x01200200F4DA0C6E7CC1B8488DEF1C2CA5A038EA&InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistencehttps://forum.gov.bm/en/profile/d-ch-v-chuy-n-nha-goihttp://www.monofeya.gov.eg/citizens/cases/Lists/List38/DispForm.aspx?ID=15500&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Emonofeya%2Egov%2Eeg%2Fcitizens%2Fcases%2FLists%2FList38%2FAllItems%2Easpx%3FView%3D%7BD6483042%2D4E5E%2D4AC6%2DAE8C%2D22658C2C97F7%7D%26FilterField1%3DLinkTitle%26FilterValue1%3DViet%2520Moving%26Filter%3D1https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/encuesta/Lists/Rendicin%20de%20Cuentas%202017/DispForm.aspx?ID=14556https://dngcustoms.gov.vn/haiquandng/Default.aspx?tabid=dd727ec8-fa1f-436e-9fd4-7677b9e814f2&mid=fe2c2b20-e548-4455-ad69-6d1829c3585f&itemid=6153&page=DetailHQhttps://www.mindef.gov.bn/survey/Lists/PRU%20Survey/DispForm.aspx?ID=4200http://www.saludcapital.gov.co/Lists/contactenos_linea106/DispForm.aspx?ID=11850https://yenbai.gov.vn/phong-chong-ma-tuy/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1414http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyVBQPPL/DispForm.aspx?ID=575&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Equan11%2Ehochiminhcity%2Egov%2Evn%2FLists%2FGopyVBQPPL%2FAllItems%2Easpxhttp://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=2335https://seotot.edu.vn/members/dichvuchuyennhatrongoi.10100/https://sccollege.edu/Library/Lists/Library%20Building%20Survey%20PT%202/DispForm.aspx?ID=155350https://za.zalo.me/v3/verifyv2/pc?token=linkgiday&continue=https://top8tphcm.com