Home Từ Đồng Nghĩa Phân biệt sự khác nhau giữa Say, Tell, Speak, Talk

Phân biệt sự khác nhau giữa Say, Tell, Speak, Talk

Phân biệt sự khác nhau giữa Say, Tell, Speak, Talk

Khi muốn diễn tả hành động nói trong tiếng Anh, chúng ta có thể dùng các từ như Say, Tell, Speak, Talk. Vì mang cùng một nghĩa nên chắc hẳn, việc phân biệt chúng sẽ không hề dễ dàng chút nào. Nếu bạn cũng đang gặp những khó khăn trong việc phân biệt 4 từ này, bài viết hôm nay sẽ giúp bạn tìm ra điểm khác biệt giữa chúng, từ đó, có cách dùng phù hợp nhất.

1. SAY

 • Ý nghĩa: Nói, nói ra, nói rằng.

Người ta dùng “say” khi muốn đưa ra lời nói chính xác của ai đó hoặc chú trọng vào nội dung được nói ra.

 • Một vài lưu ý khi dùng “say“:
  • “Say” không đứng trước tân ngữ chỉ người. Sau “say” thường là mệnh đề trực tiếp hoặc mệnh đề gián tiếp, tường thuật lại những gì ai đó đã nói.
  • Nếu muốn đề cập tới một tân ngữ nằm ở phía sau “say”, bạn phải thêm giới từ “to” đằng sau ví dụ như cụm “say something to somebody” – “nói gì đó với ai đó”.
  • Chúng ta không thể nói “say about”, nhưng có thể nói “say something about” – “nói gì đó về…”.

Ex 1: She said that she had a flu (Cô ấy nói rằng cô ấy bị cảm)

Ex 2: He said: “Don’t walk on the grass” (Ông ấy nói rằng :”Đừng đi trên cỏ”)

2. TELL

 • Ý nghĩa: Nói, kể

Về nghĩa, “tell” có nghĩa tương tự như “say”, đồng thời, nó cũng được sử dụng khi muốn truyền đạt một thông tin hoặc hướng dẫn ai đó làm gì.

Điểm khác nhau giữa việc dùng “tell” và “say” là: trong khi “say” dùng khi người ta muốn tập trung thể hiện lời nói thì “tell” lại dùng trong trường hợp người ta muốn nhấn mạnh nội dung và thông điệp từ lời nói đó.

 • Một số lưu ý khi dùng “tell“:
  • Đứng sau “tell” thường có 2 tân ngữ kèm theo.
  • Khác với “say”, “tell” thường đứng trước tân ngữ chỉ người.
  • Tell thường đi cùng với các từ bắt đầu bằng wh- (when, where, what…) để đưa ra thông tin, sự kiện
  • Tell cũng được sử dụng khi khuyên bảo, hướng dẫn một ai đó.
  • Tell cũng có thể được sử dụng với một từ nguyên thể mang nghĩa là để ra lệnh cho ai đó làm điều gì.

Ex 1: Please tell me what happened (Làm ơn nói cho tôi biết rằng đã có chuyện gì xảy ra)

Ex 2: She’s always telling lies (Cô ấy lúc nào cũng nói dối cả)

3. TALK

 • Ý nghĩa: Nói, trò chuyện, trao đổi

Talk thường cho thấy hai hoặc nhiều người hơn đang nói chuyện. Talk mang nghĩa “nói chuyện”, “trao đổi về việc gì”, … với mục đích chia sẻ thông tin, ý tưởng hoặc cảm xúc.

Khi dùng “talk”, người ta chú trọng hành động “nói” hơn là ý nghĩa của câu nói.

 • Lưu ý khi sử dụng “talk“:
  • “Talk” thường dùng trong các cấu trúc như “talk to somebody” – “nói chuyện với ai”, “talk about something” – “nói về điều gì”, “talk with somebody” – “trò chuyện với ai”,…

Ex 1: She talks to her mother on the phone every week (Cô ấy nói chuyện với mẹ mình qua điện thoại mỗi tuần)

Ex 2: They are talking about you (Họ đang nói về bạn đấy)

4. SPEAK

 • Ý nghĩa: Nói, nói chuyện, phát biểu

“Speak” dùng để diễn tả hành động phát ra tiếng, nói ra thành lời. Tuy cũng có nghĩa tương tự như “talk” nhưng người ta sẽ sử dụng “speak” trong những bối cảnh lịch sự và trang trọng hơn.

 • Lưu ý khi sử dụng “speak“:
  • Thông thường, theo sau “speak” không có tân ngư, nhưng vẫn có trường hợp theo sau “speak” là danh từ chỉ thứ tiếng, dùng để diễn tả khả năng nói một ngôn ngữ nào đó.
  • Ngoài ra, một vài trường hợp danh từ đặc biệt vẫn có thể đứng sau “speak” đó là: the truth, thuth, human,…)
  • Khi muốn nói về ý “nói với ai”, chúng ta dùng cụm “speak to somebody” hoặc “speak with somebody” – đều có nghĩa là “nói chuyện với ai”.

Ex 1: I can speak English and French (Tôi có thể nói được tiếng Anh và tiếng Pháp)

Ex 2: Can i speak to your teacher? (Tôi có thể nói chuyện với giáo viên của bạn không?)

Trên đây là toàn bộ những điểm khác biệt giữa 4 động từ chỉ hành động nói trong tiếng Anh Say, Tell, Speak, Talk. Hy vọng sau khi đọc xong bài viết này, bạn đã có thể phân biệt được chúng và dùng chúng trong từng ngữ cảnh phù hợp.

Xem thêm: Phân biệt See Look Watch chuẩn xác nhất