Home Uncategorized Trường học tiếng anh là gì?

Trường học tiếng anh là gì?

Chúng ta nghĩ đến hai cấp học khi nghĩ đến trường trung học: trung học cơ sở và trung học phổ thông. Hai cụm từ nổi tiếng mà bạn không chắc đã nghĩ ra được định nghĩa.

Trung học cơ sở là cấp học dành cho trẻ em từ 11 tuổi đến 15 tuổi trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Thời gian học bốn năm tương ứng với các lớp 6, 7, 8 và 9. Học sinh phải hoàn thành chương trình tiểu học mới được vào học trung học cơ sở.

“Junior high school”- cụm từ để chỉ trường cấp 2 (trung học cơ sở) trong tiếng anh. Khi học lý thuyết hay tiếng anh giao tiếp mọi người cần phải nhớ cụm từ này để viết đoạn văn, giới thiệu bản thân, trò chuyện với người khác,… Ví dụ: My junior high school is in Nghe An- “Trường trung học ở sở của tôi thì ở Nghệ An”. Bên cạnh đó, “secondary school” dịch sang nghĩa tiếng anh cũng là trường cấp 2.
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb