Home Uncategorized Từ vừng về chủ đề công nghệ bạn nên biết

Từ vừng về chủ đề công nghệ bạn nên biết

Thế giới ngày càng phát triển và trở nên hiện đại hóa, công nghệ hóa. Việc có một vốn từ vựng tiếng Anh về công nghệ dần trở thành điều quan trọng trong cuộc sống. Bạn đã biết được bao nhiêu từ vựng về chủ đề này? Cùng TOPICA Native học và tìm hiểu thêm từ vựng tiếng Anh chủ đề Công nghệ để trở nên thông thái hơn trong đời sống hiện đại nhé.

1. Từ vựng tiếng Anh chủ đề Công nghệ

Từ vựng về bộ phận máy móc và các thiết bị Công nghệ

 • Abacus /ˈæbəkəs/ Bàn tính
 • Appliance /əˈplaɪəns/ Thiết bị, máy móc
 • Circuit /ˈsɜːkɪt/ Mạch
 • Computer /kəmˈpjuːtə(r)/ Máy  tính
 • Device /dɪˈvaɪs/ Thiết bị
 • Disk /dɪsk/ Đĩa
 • Hardware /ˈhɑːdweə(r)/ Phần cứng
 • Memory /ˈmeməri/ Bộ nhớ
 • Microprocessor /ˌmaɪkrəʊˈprəʊsesə(r)/ Bộ vi xử lý
 • Software /ˈsɒftweə(r)/ Phần mềm
 • Equipment /ɪˈkwɪpmənt/ Thiết bị
 • Gadget /ˈɡædʒɪt/ Đồ phụ tùng nhỏ
 • Microcomputer /ˈmaɪ.krəʊ.kəmˌpjuː.tər/ Máy vi tính
 • Keyboard /ˈkiː.bɔːd/ Bàn phím máy tính
 • Terminal /ˈtɜːmɪnl/ Máy  trạm
 • Computer mouse /kəmˈpjuː.tər  maʊs/ Chuột máy tính
 • Screen /skriːn/ Màn hình
 • USB (Universal Serial Bus) Cổng kết nối cáp tiêu chuẩn cho máy tính và thiết bị điện tử

http://maymienbac.com/diendan/showthread.php?76990-TOP-39-Dich-Vu-Chuyen-Van-Phong-Tron-Goi-TPHCM-Gia-Re-Uy-Tin.html&p=83150#post83150

http://maymienbac.com/diendan/showthread.php?76991-TOP-31-Cong-Ty-Thu-Mua-Phe-Lieu-Gia-Cao-Uy-Tin-Tai-TPHCM.html&p=83151#post83151

http://maymienbac.com/diendan/showthread.php?76992-TOP-30-Cong-Ty-Diet-Con-Trung-Tai-TPHCM-Uy-Tin-Tot-Nhat-2021.html&p=83152#post83152

https://monava.vn/threads/top-30-cong-ty-diet-con-trung-tai-tphcm-uy-tin-tot-nhat-%E3%80%902021%E3%80%91.105519/

https://monava.vn/threads/top-39-dich-vu-chuyen-van-phong-tron-goi-tphcm-gia-re-uy-tin.105521/

https://monava.vn/threads/top-31-cong-ty-thu-mua-phe-lieu-gia-cao-uy-tin-tai-tphcm.105522/

https://zenwriting.net/top10vn/top-30-cong-ty-diet-con-trung-tai-tphcm-uy-tin-tot-nhat-2021

https://zenwriting.net/top10vn/top-39-dich-vu-chuyen-van-phong-tron-goi-tphcm-gia-re-uy-tin

https://zenwriting.net/top10vn/top-31-cong-ty-thu-mua-phe-lieu-gia-cao-uy-tin-tai-tphcm

https://blogfreely.net/top10vn/top-31-cong-ty-thu-mua-phe-lieu-gia-cao-uy-tin-tai-tphcm

https://blogfreely.net/top10vn/top-39-dich-vu-chuyen-van-phong-tron-goi-tphcm-gia-re-uy-tin

https://blogfreely.net/top10vn/top-30-cong-ty-diet-con-trung-tai-tphcm-uy-tin-tot-nhat-2021

https://mraovat.vn/threads/top-39-dich-vu-chuyen-van-phong-tron-goi-tphcm-gia-re-uy-tin.91264/

https://mraovat.vn/threads/top-30-cong-ty-diet-con-trung-tai-tphcm-uy-tin-tot-nhat-2021.91265/

https://mraovat.vn/threads/top-31-cong-ty-thu-mua-phe-lieu-gia-cao-uy-tin-tai-tphcm.91266/

https://okmen.edu.vn/threads/top-39-dich-vu-chuyen-van-phong-tron-goi-tphcm-gia-re-uy-tin.107641/

https://okmen.edu.vn/threads/top-37-dich-vu-cho-thue-xe-tai-cho-hang-tphcm-gia-re-uy-tin-nhat.107644/

https://okmen.edu.vn/threads/top-30-cong-ty-diet-con-trung-tai-tphcm-uy-tin-tot-nhat-%E3%80%902021%E3%80%91.107645/

https://okmen.edu.vn/threads/top-31-cong-ty-thu-mua-phe-lieu-gia-cao-uy-tin-tai-tphcm.107646/

http://diendan.namchamhoangnam.com/threads/top-39-d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-chuy%E1%BB%83n-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-tr%E1%BB%8Dn-g%C3%B3i-tphcm-gi%C3%A1-r%E1%BA%BB-uy-t%C3%ADn.129393/

http://diendan.namchamhoangnam.com/threads/top-30-c%C3%B4ng-ty-di%E1%BB%87t-c%C3%B4n-tr%C3%B9ng-t%E1%BA%A1i-tphcm-uy-t%C3%ADn-t%E1%BB%91t-nh%E1%BA%A5t-%E3%80%902021%E3%80%91.129394/

http://diendan.namchamhoangnam.com/threads/top-31-c%C3%B4ng-ty-thu-mua-ph%E1%BA%BF-li%E1%BB%87u-gi%C3%A1-cao-uy-t%C3%ADn-t%E1%BA%A1i-tphcm.129395/

http://forum.duoclieutanphat.com/threads/top-30-cong-ty-diet-con-trung-tai-tphcm-uy-tin-tot-nhat-%E3%80%902021%E3%80%91.27219/

http://forum.duoclieutanphat.com/threads/top-39-dich-vu-chuyen-van-phong-tron-goi-tphcm-gia-re-uy-tin.27221/

http://forum.duoclieutanphat.com/threads/top-31-cong-ty-thu-mua-phe-lieu-gia-cao-uy-tin-tai-tphcm.27223/

https://vatgia.com/raovat/11068/16449878/top-31-cong-ty-thu-mua-phe-lieu-gia-cao-uy-tin-tai-tphcm.html

https://vatgia.com/raovat/1721/16449884/top-39-dich-vu-chuyen-van-phong-tron-goi-tphcm-gia-re-uy-tin.html

https://vatgia.com/raovat/8369/16449881/top-30-cong-ty-diet-con-trung-tai-tphcm-uy-tin-tot-nhat-2021.html

http://maymienbac.com/diendan/showthread.php?76990-TOP-39-Dich-Vu-Chuyen-Van-Phong-Tron-Goi-TPHCM-Gia-Re-Uy-Tin.html&p=83150#post83150

http://maymienbac.com/diendan/showthread.php?76991-TOP-31-Cong-Ty-Thu-Mua-Phe-Lieu-Gia-Cao-Uy-Tin-Tai-TPHCM.html&p=83151#post83151

http://maymienbac.com/diendan/showthread.php?76992-TOP-30-Cong-Ty-Diet-Con-Trung-Tai-TPHCM-Uy-Tin-Tot-Nhat-2021.html&p=83152#post83152

https://monava.vn/threads/top-30-cong-ty-diet-con-trung-tai-tphcm-uy-tin-tot-nhat-%E3%80%902021%E3%80%91.105519/

https://monava.vn/threads/top-39-dich-vu-chuyen-van-phong-tron-goi-tphcm-gia-re-uy-tin.105521/

https://monava.vn/threads/top-31-cong-ty-thu-mua-phe-lieu-gia-cao-uy-tin-tai-tphcm.105522/

https://www.vietnamta.vn/top10vn/?link-id=175693

https://www.vietnamta.vn/top10vn/?link-id=175692

https://www.vietnamta.vn/top10vn/?link-id=175691

https://xaydunghanoimoi.net/threads/74272-TOP-31-Cong-Ty-Thu-Mua-Phe-Lieu-Gia-Cao-Uy-Tin-Tai-TPHCM.html?p=82825#post82825

https://xaydunghanoimoi.net/threads/74273-TOP-39-Dich-Vu-Chuyen-Van-Phong-Tron-Goi-TPHCM-Gia-Re-Uy-Tin.html?p=82826#post82826

https://xaydunghanoimoi.net/threads/74275-TOP-30-Cong-Ty-Diet-Con-Trung-Tai-TPHCM-Uy-Tin-Tot-Nhat-2021.html?p=82828#post82828