Home Uncategorized Các cụm từ phổ biến trong tiếng anh phần 1

Các cụm từ phổ biến trong tiếng anh phần 1

Agree on somerthins: Tôi đồng ý với quan điểm của bạn

They are green with you on Monday.(chúng ta đồng ý gặp nhau vào thứ 2)

Agree with: thích điều gì đó, đồng ý điều gì đó

I agree with your parents. (Tôi đồng ý với ba mẹ bạn)

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb