Home Định Nghĩa Chuyển kho tiếng Anh là gì?

Chuyển kho tiếng Anh là gì?

Chuyển kho tiếng Anh là gì?

Chuyển kho tiếng Anh là Transfer warehouse.

Chức năng của kho trung chuyển cũng như kho hàng . Tức là kho trung chuyển cũng giống như kho hàng cũng dùng để lưu trữ, vận chuyển hàng hóa, quản lí hàng hóa, tài sản.

Kho hàng là nơi cất giữ nguyên nhiên vật liệu, sản phẩm,… trong suốt quá trình chu chuyển từ điểm đầu cho tới điểm cuối, đồng thời cung cấp các thông tin về tình trạng và vị trí của các hàng hóa được lưu kho.

Chuyển hàng hóa là đang được phát triển rất nhanh bởi tính tiện dụng của nó. Nhà sản xuất sẽ không phải lưu trữ và quản lý hàng hóa của họ, mà thông qua một đối tác khác, đối tác này sẽ quản lý hàng hóa xuất/nhập, quản lý.