Home Từ Vựng Cái bẫy chuột tiếng Anh là gì?

Cái bẫy chuột tiếng Anh là gì?

Cái bẫy chuột tiếng Anh là gì?

Cái bẫy chuột tiếng Anh là A mousetrap.

Thế giới loài vật thật đa dạng và phong phú đúng không nào. Hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn những loại từ vựng khác để các bạn cùng tham khảo nhé.

Caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/ – sâu bướm

Cocoon /kəˈkuːn/ – kén

Butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/ – bướm

Dragonfly /ˈdræg.ən.flaɪ/ – chuồn chuồn

Cricket /ˈkrɪk.ɪt/ – con dế

Grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/ – châu chấu

Mantis /ˈmæn.tɪs/ – con bọ ngựa

Scorpion /ˈskɔː.pi.ən/ – bọ cạp

Cockroach /ˈkɒk.rəʊtʃ/ – con gián

Beetle /ˈbiː.tļ/ – bọ cánh cứng

Termite /ˈtɜː.maɪt/ – con mối

Ant /ænt/ – con kiến

Mosquito /məˈskiː.təʊ/ – con muỗi

Ladybug /ˈleɪ.di.bɜːd/ – con bọ rùa

Spider /ˈspaɪ.dəʳ/ – nhện

Firefly /ˈfaɪə.flaɪ/ – đom đóm

Fly /flaɪz/ – con ruồi

Bee /biː/ – con ong

Wasp /wɒsp/ – ong bắp cày

Moth /mɒθ/ – bướm đêm, sâu bướm

Centipede /ˈsen.tɪ.piːd/ – con rết

Chúc các bạn học tập thật tốt. Mong rằng các bạn sẽ biết được thêm được nhiều từ mới.