Con nhện tiếng Anh là Spider

Các bạn có thể tham khảo thêm các con vật khác dưới đây:

 • mosquito. /məˈskiːtoʊ/ con muỗi.
 • dragonfly. /ˈdræɡənflaɪ/ con chuồn chuồn.
 • bee. /biː/ con ong.
 • butterfly. /ˈbʌtərflaɪ/ con bướm.
 • fly. /flaɪ/ con ruồi.
 • moth. /mɔːθ/ con bướm đêm.
 • wasp. con ong bắp cày.
 • Grasshopper /’gra:s,hɔpǝ/ châu chấu
 • Bug: /bʌg/ con rệp
 • Horse-fly: /’hɔ:s,flai/ con mòng
 • Midge /midʒ/ muỗi vằn
 • Mantis /’mæntis/ bọ ngựa
 • Termite /’tǝ:mait/ con mối
 • Cicada /si’ka :dǝ/ ve sầu
 • Cricket /’krikit/ con dế
 • Wasp /wɔsp/ ong bắp cày
 • Flea /fli:/ bọ chét
 • Bee /bi:/ con ong

Trên đây là một số gợi ý về các loại từ vựng khác nhau. Chúc các bạn thành công.