Home Từ Vựng Con nhện tiếng Anh là gì?

Con nhện tiếng Anh là gì?

Con nhện tiếng Anh là gì?

Con nhện tiếng Anh là Spider

Các bạn có thể tham khảo thêm các con vật khác dưới đây:

 • mosquito. /məˈskiːtoʊ/ con muỗi.
 • dragonfly. /ˈdræɡənflaɪ/ con chuồn chuồn.
 • bee. /biː/ con ong.
 • butterfly. /ˈbʌtərflaɪ/ con bướm.
 • fly. /flaɪ/ con ruồi.
 • moth. /mɔːθ/ con bướm đêm.
 • wasp. con ong bắp cày.
 • Grasshopper /’gra:s,hɔpǝ/ châu chấu
 • Bug: /bʌg/ con rệp
 • Horse-fly: /’hɔ:s,flai/ con mòng
 • Midge /midʒ/ muỗi vằn
 • Mantis /’mæntis/ bọ ngựa
 • Termite /’tǝ:mait/ con mối
 • Cicada /si’ka :dǝ/ ve sầu
 • Cricket /’krikit/ con dế
 • Wasp /wɔsp/ ong bắp cày
 • Flea /fli:/ bọ chét
 • Bee /bi:/ con ong

Trên đây là một số gợi ý về các loại từ vựng khác nhau. Chúc các bạn thành công.