Con ve sầu tiếng Anh là cicada. Ve sầu là loài côn trùng lớn có phần cánh trong suốt, thường được bắt gặp ở xứ nóng.

Dưới đây là một số ví dụ về từ vựng sẽ giúp các bạn bổ sung thêm những kiến thức về tiếng anh có thể bạn cần.

 • Insect /’insekt/ => côn trùng, sâu bọ
 • Beetle /ˈbiː.tl/ => bọ cánh cứng
 • Butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/ => com bướm
 •  Caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/ => sâu bướm
 • Centipede /ˈsen.tɪ.piːd/ => con rết
 •  Cockroach /’kɔkroutʃ/ => con gián
 • Cocoon /kəˈkuːn/ => kén
 • Cricket /krikit/ => con dế
 • Dor beetle /´dɔ:¸bi:tl/ => con bọ hung
 • Dragonfly /ˈdræg.ən.flaɪ/ => chuồn chuồn
 • Flea /fliː/ => bọ chét
 • Fly /flaɪ/ => con ruồi
 • Ladybug /ˈleɪ.di.bɜːd/ => cánh cam
 • Locust /’loukəst/ => con châu chấu
 • Mantis /´mæntis/ => con bọ ngựa
 • Mosquito /məs’ki:tou/ => con muỗi
 • Moth /mɒθ/ => bướm đêm
 • Parasites /’pærəsaɪt/ => kí sinh trùng
 • Scorpion /ˈskɔː.pi.ən/ => bọ cạp
 • Snail /sneɪl/ => ốc sên
 • Spider /ˈspaɪ.dəʳ/ => con nhện
 • Swarm /swɔːm/ => đàn ong
 • Tarantula /təˈræn.tjʊ.lə/ => loại nhện lớn
 • Termite/´tə:mait/ => con mối
 • Wasp /wɒsp/ => ong bắp cày
 • Worm /wɜːm/ => con giun