Kiến ba khoang tiếng anh là Three-chamber ants.

Dưới đây là tên các loại vật liên quan có thể các bạn cần:

 • crab. /kræb/ cua.
 • shrimp. /ʃrɪmp/ tôm.
 • lobster. tôm hùm.
 • fish. /fɪʃ/ cá
 • octopus. /ˈɑːktəpəs/ bạch tuộc.
 • eel. /iːl/ lươn.
 • squid. /skwɪd/ mực.
 • oyster. hàu.
 • anchovy: cá cơm
 • carp: cá chép
 • Mussel (s) /ˈmʌ.səl/ – Trai
 • Oyster /’ɔistə/ – Hàu
 • Cockle /’kɔkl/ – Sò
 • Blood cockle – Sò huyết
 • Scallop /’skɔləp/ – Sò điệp
 • whale: cá kình
 • codfish: cá thu
 • dory: cá mè
 • salmon: cá hồi
 • skate: cá đuối
 • Octopus /’ɒktəpəs/ – Bạch tuộc
 • Abalone /,æbə’louni/ – Bào ngư
 • Eel – Lươn
 • Sea urchin – Nhím biển
 • Jellyfish – Sứa
 • Sea cucumber – Hải sâm
 • Horn snail – Ốc sừng
 • Sweet nail – Ôc hương

Hãy cùng nhau khám phá thêm những loại từ mới nhé.