Home Từ Vựng Con kiến tiếng Anh là gì?

Con kiến tiếng Anh là gì?

Con kiến tiếng Anh là gì?

Con ong tiếng Anh là Bee

 • Toad – /toʊd/: Con cóc
 • Cuckoo – /’kuku/: Chim cu
 • Newt – /nut/: Con sa giông
 • elephant. /ˈelɪfənt/ con voi.
 • Crow – /kroʊ/: Con quạ
 • Dove – /dəv/: Bồ câu
 • jaguar. /ˈdʒæɡjuər/ con báo đốm.
 • Tadpole – /’tædpoʊl/: Nòng nọc
 • Pigeon – /’pɪdʒən/: Bồ câu
 • Snail – /sneil/: Ốc sên
 • chimpanzee. /tʃɪmpənˈzi/ con hắc tinh tinh.
 • Canary – /kəˈneə.ri/: Chim hoàng yến
 • Dragon – /ˈdræg.ən/: Con rồng
 • Duck – /dək/: Vịt
 • hippopotamus. /ˌhɪpəˈpɑːtəməs/ con hà mãbear. /beər/ con gấu.
 • Eagle – /iɡəl/: Đại bàng
 • giraffe. con hươu cao cổ
 • Frog – /frɒg/: Con ếch.
 • lion. /ˈlaɪən/ con sư tử
 • Albatross – /ˈælbəˌtros/: Hải âu
 • fox. /fɑːks/ con cáo.

Trên đây là một số gợi ý thêm để các bạn có thể biết thêm cho mình những kiến thức bổ ích. Chúc các bạn học tập thật tốt.