Con gián đức tiếng Anh là German cockroach

Một số từ vựng liên quan đến con gián

 • Caterpillar: sâu bướm
 • Scorpion: bọ cạp
 • Ant: con kiến
 • Firefly: đom đóm
 • Grasshopper: châu chấu
 • Moth: bướm đêm, sâu bướm
 • Ladybug: con bọ rùa
 • Bee: con ong
 • Butterfly: bướm
 • Cocoon: kén
 • Mantis : con bọ ngựa
 • Termite: con mối
 • Wasp: ong bắp cày
 • Spider: nhện
 • Cricket: con dế
 • Mosquito: con muỗi
 • Beetle: bọ cánh cứng
 • Centipede: con rết
 • Fly: con ruồi
 • Dragonfly: chuồn chuồn
 • Ant: con kiến
 • Mosquito: con muỗi
 • Ladybug: con bọ rùa
 • Spider: nhện
 • Firefly: đom đóm
 • Fly: con ruồi
 • Bee: con ong
 • Wasp: ong bắp cày
 •  Moth: bướm đêm, sâu bướm