Home Từ Vựng Con gián đức tiếng Anh là gì

Con gián đức tiếng Anh là gì

Con gián đức tiếng Anh là gì

Con gián đức tiếng Anh là German cockroach

Một số từ vựng liên quan đến con gián

 • Caterpillar: sâu bướm
 • Scorpion: bọ cạp
 • Ant: con kiến
 • Firefly: đom đóm
 • Grasshopper: châu chấu
 • Moth: bướm đêm, sâu bướm
 • Ladybug: con bọ rùa
 • Bee: con ong
 • Butterfly: bướm
 • Cocoon: kén
 • Mantis : con bọ ngựa
 • Termite: con mối
 • Wasp: ong bắp cày
 • Spider: nhện
 • Cricket: con dế
 • Mosquito: con muỗi
 • Beetle: bọ cánh cứng
 • Centipede: con rết
 • Fly: con ruồi
 • Dragonfly: chuồn chuồn
 • Ant: con kiến
 • Mosquito: con muỗi
 • Ladybug: con bọ rùa
 • Spider: nhện
 • Firefly: đom đóm
 • Fly: con ruồi
 • Bee: con ong
 • Wasp: ong bắp cày
 •  Moth: bướm đêm, sâu bướm