Con mọt tiếng Anh là Bookworm

Dưới đây là từ vựng của các loại côn trùng. Các bạn có thể tham khảo:

 • Caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/ – sâu bướm
 • Cocoon /kəˈkuːn/ – kén
 • Butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/ – bướm
 • Dragonfly /ˈdræg.ən.flaɪ/ – chuồn chuồn
 • Cricket /ˈkrɪk.ɪt/ – con dế
 • Grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/ – châu chấu
 • Mantis /ˈmæn.tɪs/ – con bọ ngựa
 • Scorpion /ˈskɔː.pi.ən/ – bọ cạp
 • Cockroach /ˈkɒk.rəʊtʃ/ – con gián
 • Beetle /ˈbiː.tļ/ – bọ cánh cứng
 • Termite /ˈtɜː.maɪt/ – con mối
 • Ant /ænt/ – con kiến
 • Mosquito /məˈskiː.təʊ/ – con muỗi
 • Ladybug /ˈleɪ.di.bɜːd/ – con bọ rùa
 • Spider /ˈspaɪ.dəʳ/ – nhện
 • Firefly /ˈfaɪə.flaɪ/ – đom đóm
 • Fly /flaɪz/ – con ruồi
 • Bee /biː/ – con ong
 • Wasp /wɒsp/ – ong bắp cày
 • Moth /mɒθ/ – bướm đêm, sâu bướm
 • Centipede /ˈsen.tɪ.piːd/ – con rết